ડીડીઓ વિષે

જીલ્લા વિકાસ અધિકારી અરવલ્લી
  • ડીડીઓ નામ શ્રી અનીલભાઇ ધામેલીયા(આઈ.એ.એસ.)
  • હોદો જીલ્લા વિકાસ અધિકારી અરવલ્લી
  • સ૨નામું જિલ્લા સેવા સદન, શામળાજી રોડ, મોડાસા
  • ફોન નં ૦૨૭૭૪- ૨૫૦૦૧૦
  • ફેકસ નં ૦૨૭૭૪-૨૫૦૦૧૧
  • મોબાઈલ નંબ૨ -
  • ઈ મેઈલ ddo.arvalli@gmail.com
Go to Navigation