સંપર્ક માહિતી

ક્રમ નંબર અધિકારી/ કર્મચારીનું નામ હોદ્દો મોબાઇલ નંબર
૧. શ્રી એ.ડી. પટેલ આંતરિક અન્વેષણ અધિકારી. ૯૯૭૯૪૧૬૪૬૪
૨. શ્રી એ.ડી. પટેલ ઈ./ચા હિસાબી અધિકારી ૯૯૭૯૪૧૬૪૬૪
૩. શ્રી એન કે પટેલ હિસાબનીશ ૯૪૨૬૫૪૯૬૭૮
૪. શ્રીમતિ ધારાબેન એન પટેલ સિ. કારકુન ૯૪૨૮૯૬૧૧૩૨
Go to Navigation