ચિરંજીવી યોજના

ક્રમ. યોજનાઓ વિગત
યોજનાનું નામ/પ્રકાર ચિરંજીવી યોજના
યોજના શરૂ થયાનું વર્ષ ૨૦૦૫
યોજનાનું નાણાકીય સ્ત્રોત ગુજરાત રાજ્ય
યોજનામાં છેલ્લે ક્યારે સુધારો કરવામાં આવ્યો? તા:-૧૮/૦૮/૨૦૧૦
યોજનાના લાભાર્થીની પાત્રતાના માપદંડ આ યોજનામાં ગરીબી રેખા હેઠળની (BPLકાર્ડ ધરાવતી) કુટુંબોની પ્રસુતા બહેનો તથા ગરીબી રેખા હેઠળ ઉપરની (APL કાર્ડ ધરાવતી પરંતુ આવક વેરો ન ભરતી હોય તેવા અનુસુચિત જનજાતિ કુટુંબોની પ્રસુતા બહેનોને લાભ આપવામાં આવે છે. જે લાભાર્થી પાસે BPL કાર્ડ ઉપલબ્ધ ન હોય તેમણે તેઓના વિસ્તાર તલાટી કમ મંત્રી સરપંચ મામલતદાર પાસેથી આવકનું પ્રમાણા પત્ર મેળવવાનું રહેશે.
યોજના અંતર્ગત સહય/લાભ આ યોજના હેઠળ પ્રસુતા બહેનોને સરકાર ધ્વારા નક્કિ કરાયેલા ખાનગી દવાખાનામાં કોઇપણ રકમ ચુકવવાની હોતી નથી.એટલું જ નહિ પણ વિના મુલ્યે ઉપરાંત પ્રસુતાને દવાખાના આવવા –જવાના ભાડા પેટે રૂ.૨૦૦/- ડોક્ટરો ધ્વારા રોકડા આપવામાં આવશે.
યોજનનો લાભ મેળવવા માટે પધ્ધતી યોજનાનો લાભા લેવા માટે ફોર્મ ભરવાનું થાય છે. અને તેની સાથે જરૂરી દસ્તાવેજ જેવા કે BPLકાર્ડની નકલ અથવા આવકનો દાખલો મુકવાનો થાય છે.
યોજનાનો લાભ ક્યાંથી મળશે.? જિલ્લામાં ચિરંજીવી યોજનામાં જોડાયેલ ખાનગી સ્ત્રી રોગ નિષ્ણાંત તબીબ પાસે.
Go to Navigation