પંચાયતનું સરનામું

  • ડીડીઓ નામ શ્રી અનીલભાઇ ધામેલીયા (આઈ.એ.એસ.)
  • સરનામું જિલ્લા સેવા સદન, શામળાજી રોડ, મોડાસા
  • ફોન નંબ૨ ૦૨૭૭૪-૨૫૦૦૧૦
  • ફેકસ નંબ૨ ૦૨૭૭૪-૨૫૦૦૧૧
  • મોબાઈલ નંબ૨ -
  • ઈ મેઈલ ddo.arvalli@gmail.com
Go to Navigation