જીલ્લા અધિકારીશ્રીઓ તથા કર્મચારીઓના નંબરની યાદી

ક્રમ. અધિકારી/કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો મોબાઇલ નંબર
ડો.અમરનાથ વર્મા મુખ્ય જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી,અરવલ્લી ૭૫૭૫૮૦૦૯૫૧
ડો.વાય આર.નાયક અધિક જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી,અરવલ્લી(I/C) ૭૫૭૫૮૦૦૯૫૨
ડો.ગીરીશ પંડ્યા જીલ્લા આરસીએચઓશ્રી,અરવલ્લી ૭૫૭૫૮૦૦૯૫૩
ડો.એ.એચ રાઠોડ જીલ્લા ક્ષય અધિકારી,અરવલ્લી ૭૫૭૫૮૦૦૯૫૪
ડો.પ્રવિણ ડામોર જીલ્લા એપેડમિક મે.ઓ.શ્રી,અરવલ્લી ૭૫૭૫૮૦૦૯૫૫
ડો.આશિષ નાયક જીલ્લા ક્વોલીટી એશ્યો મે.ઓ.શ્રી,અરવલ્લી ૭૫૭૫૮૦૦૯૫૮
ડો.પ્રવિણ ડામોર જીલ્લા મેલેરિયા અધિકારીશ્રી,અરવલ્લી (I/C) ૭૫૭૫૮૦૦૯૫૫
શ્રી જે.પી ભોઇ જીલ્લા વહીવટી અધિકારી(આરોગ્ય) અરવલ્લી(I/C) ૭૫૭૫૮૦૦૯૫૯
શ્રી દિનેશભાઇ પરમાર જીલ્લા આઈ.ઈ.સી અધિકારીશ્રી, અરવલ્લી(I/C) ૭૫૭૫૮૦૦૯૩૨
૧૦ શ્રી કલ્પેશ રોહિત જીલ્લા પ્રોગ્રામ ઓફિસર (RSBY) ૭૫૭૫૮૦૦૯૪૦
૧૧ ડો.સ્નેહા મિસ્ત્રી જીલ્લા પ્રોગ્રામ કો.ઓ.શ્રી,અરવલ્લી (DPMU) ૭૫૭૫૮૦૦૯૬૦
૧૨ શ્રી રાજેન્દ્ર ઝા જીલ્લા ફાયનાન્સ ઓફિસરશ્રી (DPMU) ૭૫૭૫૮૦૦૯૩૧
૧૩ શ્રીમતી લક્ષ્મીબેન પટેલ જીલ્લા પી.એચ.એન શ્રી,અરવલ્લી(I/C) ૭૫૭૫૮૦૦૯૩૩
૧૪ શ્રી રણધીરસિઁહ ચૌહાણ જીલ્લા લેબટેક શ્રી,અરવલ્લી (I/C) ૭પ૬૭૮૮૭૭૬૦
૧૫ શ્રી મનુભાઇ પટેલ જીલ્લા ફાર્માસીસ્ટ (I/C) ૭૫૭૩૦૧૨૨૪૦
૧૬ શ્રી હીતેશ શર્મા જીલ્લા સ્કુલ હેલ્થ મદદનીશ (I/C) ૯૬૮૭૬૭૯૧૧૭
૧૭ મોહીની રંજન જીલ્લા પ્રોગ્રામ કો.ઓ.શ્રી,અરવલ્લી (URBAN) ૯૫૧૨૦૨૦૫૬૦
૧૮ ડો.જનક ચૌહાણ જીલ્લા એપેડેમીયોલોજીસ્ટ I/C (IDSP) ૯૬૮૭૬૭૯૫૨૭
૧૯ શ્રી મુકેશ ડામોર જીલ્લા ડેટા મેનેજર (IDSP) ૯૪૨૭૦૨૬૮૩૫
૨૦ સ્નેહ જોષી જીલ્લા પ્રોગ્રામ એસોસીએટ (Nutrition) ૭૫૭૫૮૦૦૯૩૯
૨૧ શ્રી હેમંત પાઠક જીલ્લા ફાયનાન્સ આસી. (DPMU) ૭૫૭૫૮૦૦૯૩૬
૨૨ પલ્લવી પુરાણી જીલ્લા ફાયનાન્સ આસી. (DPMU) ૭૫૭૫૮૦૦૯૩૫
૨૩ શ્રી સિધ્ધાર્થ ઝાલા જીલ્લા પ્રોગ્રામ આસી. (DPMU) ૭૫૭૫૮૦૦૯૩૭
૨૪ નાયી નિલમ એ. જીલ્લા પ્રોગ્રામ આસી. (CRS) ૭૦૬૯૦૮૪૭૭૮
૨૫ વાણિયા સ્નેહલ જે. જીલ્લા પ્રોગ્રામ આસી. (ARC) ૮૧૫૩૯૪૬૮૦૨
ર૬ શ્રી દર્શન પરમાર જીલ્લા પ્રોગ્રામ આસી. (PNDT) ૯૦૯૯૭૭૨૮૫૭
ર૭ યોગરાજસિઁહ ચૌહાણ જીલ્લા પ્રોગ્રામ આસી. (DPMCC) ૭પ૭પ૮૦૦૯૩૮
ર૮ પાર્થ ચૌધરી જીલ્લા પ્રોગ્રામ આસી. (IDSP) ૯૯૯૮૭૪૪૭૦૦
ર૯ તન્મય શ્રીમાળી જીલ્લા પ્રોગ્રામ આસી. (Quality) ૯૯૦૪૪૨૩૧૯૯
૩૦ જીગ્નેશ પ્રણામી ડેટા એંટ્રી ઓપરેટર ૯૫૮૬૭૨૩૨૭૧
Go to Navigation