સં૫કૅની માહિતી

ક્રમ. અધિકારી/કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો મોબાઇલ નંબર
ડો.અમરનાથ વર્મા મુખ્ય જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી,અરવલ્લી ૭૫૭૫૮૦૦૯૫૧
ડો.વાય આર.નાયક અધિક જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી,અરવલ્લી(I/C) ૭૫૭૫૮૦૦૯૫૨
Go to Navigation