મહત્વના નજીકના શહેરો

ક્રમ શહેરનું નામ જિલ્‍લા મથકેથી કિ.મી. (આશરે)
અમદાવાદ ૭પ કિ.મી
હિંમતનગર ૫૯.૨ કિમી
ગાંધીનગર ૧૦૯ કિમી
લુણાવાડા ૯૧.૨ કિમી
માલપુર -
Go to Navigation