મુખ્ય પૃષ્ઠ
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
Sr. No Name Download
1 DATA ENTRY OPRATER Link
2 DISTRICT URBAN FAINCE ASSISTANCE Link
3 FEMAL HELTH WORKER (ANM) Link
4 FEMALE HELTH WORKER(RBSK) Link
5 HELTH COUNSILAR Link
6 PROGRAM ASSISTANCE Link
7 RBSK PHARMASIST Link
8 SOCIAL WORKER Link
9 STAF NURCE Link

વધુ માહિતી માટે હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ અરવલ્લી જીલ્લા પંચાયત ૦૨૭૭૪-૨૫૦૦૧૬ ઉપર સંપર્ક કરવો

Go to Navigation