સમિતિ

ક્રમ. નામ હોદ્દો મોબાઇલ નંબર
સોલંકી માનવેન્દ્રસિંહજી સી. અધ્યક્ષ ૯૪૨૮૦૦૨૦૨૦
રાઠોડ કોકીલાબેન આર. સભ્ય ૮૪૦૧૯૪૨૭૬૩
સિસોદીયા શુભેન્દ્રસિંહ એસ. સભ્ય ૯૯૨૫૫૪૧૩૪૫
કટારા ચીમનભાઇ એન. સભ્ય ૯૯૭૯૧૮૬૨૧૧
Go to Navigation