શાખાની કામગીરી

જીલ્લા આંકડા અધિકારી આ શાખાના વડા છે.

  • જીલ્લાને લગતી તમામ આંકડાકીય માહિતી એકત્ર કરવાની કામગીરી.
  • જીલ્લા આયોજન મંડળની કામગીરીમા મદદ કરે છે.
  • જીલ્લાના આયોજનના કાર્યોનુ મોનીટરીંગ
  • ૨૦ મુદા અમલીકરણ ની સમીક્ષા
Go to Navigation