સં૫કૅ માહિતી

  • શાખાનું નામ આંકડા શાખા
  • શાખાનું સરનામુ અરવલ્લી જીલ્લા પંચાયત
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી શ્રી એસ. એસ. પાંડે
  • ફોન નંબ૨ ૦૨૭૭૭૪-૨૪૦૮૪૪
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૩૨
  • મોબાઈલ નંબ૨ ૯૩૭૫૮૦૧૬૦૩
  • ઈ મેઈલ -

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી એસ.એસ.પાંડે જીલ્લા આંકડા અધિકારી ૦૨૭૭૭૪-૨૪૦૮૪૪
૯૩૭૫૮૦૧૬૦૩ dsoarvalli@gmail.com
સંદીપભાઈ એચ.પટેલ સંશોધન મદદનીશ ૦૨૭૭૭૪-૨૪૦૮૪૪
૯૭૧૨૯૨૧૦૭૬
કેવલભાઈ સી. જોષી ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર

૯૪૨૮૦૬૨૮૯૯ joshikeval83@yahoo.com
ભાવેશભાઈ કે.પરમાર ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર

૭૦૪૩૩૮૬૨૧૩ bkparamar.203@gmail.com
Go to Navigation